• Startsida

IDUNN AKTIVITETER

AVELSNYHETER

Har du nyheter som rör avel så hör gärna av dig till Arne Rulander och berätta! Bifoga gärna bilder.

Besök även SIF Avels hemsida
SIF Avel har telefontid måndag-fredag 
kl. 10:00-12:00 på telefonnummer: 0220-45260
E-post till registrator: avelskansli@sifavel.se
Avelsledare Heimir Gunnarsson, E-post: avelsledare@sifavel.se 

UPPDATERINGAR
2018-04-05 Arne Rulander tar tillsvidare över arbetet med hemsidan. 2018-03-05 Idunns årsmöte se mittspalten. Vem vill ta över Idunns hemsida? Se mittspalten.
2018-02-10 Lite information om årets Föl och unghästmönstringar.
2018-02-01 Unga avelsvisare se mittspalten.
2018-01-19 Lite aktuell information ang inavel se AvelsNyheter.

Vad behöver man tänka på när man börjar med hästavel? se Avelsinfo, BLUP, WF.
2018-01-10 Idunn ansvarar för Föl- och unghästmönstringar 2018, se AvelsNyheter.
Forskningsprojekt angående man- och svanstillväxt, se mittspalten.
2017-12-31 Sista chansen att rapportera betäckningar!
2017-11-12 Priser och utmärkelser vid Höstmötet, se Utmärkelser, priser. Plan för bedömningar 2018, se mittspalten.
2017-11-11 Se lifestreaming av avelsmötet på facebook.
2017-11-03 Missa inte årets Höstmöte se mittspalten.
2017-10-13 Årtets uppfödare koras vid Hästmötet se mer information på AvelsNyheter.
2017-10-04 Ny BLUP se AvelsNyheter.
2017-09-20 Avelskurs 1 den 9-10/12, se Kalender. Preliminära datum för avelsbedömningar 2018, se mittspalten.
2017-09-18
Elmia Icelandic Power Show, se mer information här.
2017-09-15 Läs om det nya områdesnumret som inkluderas i hästarnas registreringsnummer, se mittspalten.
2017-09-06 Nästa års bedömningar, se AvelsNyheter.
2017-08-25 Årets sista bedömning se mittspalten.
2017-08-14 VM i Holland se mittspalten.
2017-08-02 Information gällande Föl- och unghästbedömningar från SIF Avel, se http://sifavel.se/?p=4784
2017-07-28 Föl- unghästbedömningar se Kalender.

2017-07-10 Sidan håller på att uppdateras, men nu finns dragningslistorna från Idunns lotteri under utförda aktiviteter.
2017-07-05 Avelshästar till VM, se AvelsNyheter.
2017-07-04 Högsta resultaten från avelsbedömningen på Stenholmen, se AvelsNyheter.
2017-06-23 Glad midsommar och de fem högsta resultaten från Wången, se AvelsNyheter.
2017-06-15 Bedömning på Backome, se AvelsNyheter.
2017-06-02 Världens höst bedömda islandshäst se AvelsNyheter.
2017-05-31 Namnregler se SIF Avels hemsida.
2017-05-28 Avelsbedömningar, se AvelsNyheter
2017-04-05 Se inbjudan till intressant föreläsning hos Gandur med Heimir Gunnarsson. Se Kalender.
2017-04-03 Några preliminära datum för Föl- och unghästbedömningar har lagts in i Kalender.
2017-03-20 Nu fungerar det gamla telefonnumret till SIF Avel igen, se text längre upp. Nu är det dags igen för påminnelsen om Föl- och ammajouren, se mittspalten.
2017-03-16 Missa inte betäckningsauktionen.
2017-03-11 Landi genomför en avelsvisarkurs se Kalender.
2017-03-07 SIF Avel vill ha hjälp med en studie av verksamhetshästar, se mittspalten.
2017-03-04 SIF Avel har utsett årets unga visare se mittspalten.
Det nya licenssystemet är något försenat. Se SIFs hemsida
2017-03-03 Ny information om årets avelsbedömningar se Kalender. Årsmötesprotokollet finns här.
2017-02-24 Maria SandinJansson ny i Idunns valberedning har skrivit några rader om sina tankar kring avel, se Idunns Styrelse längst ner.
2017-02-23 Ny ordförande i Idunn, se spalt i mitten.
2017-02-15 Något för ungdomar, läs om den Nationella ungdomsveckan på Wången i mittspalten.
2017-02-14 Ändrad plats och tid för Idunns Årsmöte, se mittspalen eller under KALENDER.
Ändrade avgifter för hästpass se AvelsNyheter.
2017-01-23 Ändrade priser för medlemskap pga att SIF gjorde höjningar vid föregående årsmöte. Se mer info här.
2017-01-19 Glöm inte att betala medlemsavgiften för 2017, se mer info här.
2017-01-13 Information om Idunns Årsmöte se Kalendern. Viktig info för både sto och hingsthållare se mittspalten på denna sida.

Kontaktuppgifter till SIF Avel

Avelsledare Heimir Gunnarsson
E-post: avelsledare@sifavel.se
Tillfällig telefon: 076-2312447
Frågor hänvisas till avelsledaren på ovanstående uppgifter.

IDUNNS VALBEREDNING
Vi i valberedningen är väldigt tacksamma över förslag på personer som kan tänka sig att vara aktiva i Idunns styrelse!
Valberedning 
Maria Sandin Jansson
(sammankallande)
070-2626089
E-post

Birgitta Kollind
070-7265847
E-post till Birgitta

Årsmötet är flyttat

till den 10 mars.

Dagordning för IDUNN´s årsmöte 10 mars 2019
 
a) Mötets öppnande
b) Godkännande av föredragningslista
c) Frågan om mötets behöriga utlysande, röstlängden fastställs
d) Val av ordförande att föra förhandlingarna
e) Anmälan av styrelsens val av sekreterare
f) Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet
g) Behandling av verksamhetsberättelsen
h) Behandling av ekonomisk berättelse och föredragning av revisorernas berättelse
i) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
j) Frågan om att avsluta IDUNN
k) Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
l) Val av ordförande, kassör, sekreterare samt ev ledamöter och suppleanter på två år. Hälften av ledamöterna väljs varje år.
m) Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter för ett år
n) Val av ombud till riksårsmötet samt suppleanter till dessa
o) Val av ledamöter i valberedningen varav en sammankallande
p) Fastställande av medlemsavgift i lokalförening för nästföljande år
 
q) Motioner till riksårsmöte
r) Övriga i förväg anmälda frågor
s) Övrig information
t) Mötets avslutande
 
Beslutanderätt tillkommer varje medlem inom föreningen som uppnått 12 års ålder. Fullmakter är ej tillåtna. Alla beslut fattas med enkel majoritet. I händelse av lika röstetal har mötesordförande utslagsröst. Förslag till årsmötet, att behandlas under övriga frågor, skall vara föreningsordförande tillhanda senast 3 veckor före årsmötet. Dessa förslag samt förslag från styrelsen skall hållas tillgängliga för alla medlemmar i föreningen. Protokoll från föreningsårsmöte samt röstlängd skall årligen insändas till SIF:s kansli.
 
Om årsmötet beslutar att avsluta IDUNN under punkten j bortfaller punkterna k-p.
 
Anmälan om delatagnde senast den 13e januari.

Vägval 2018
Intresset från Idunn’s medlemmar har under senare år stadigt minskat och input och engagemang har varit minimalt under de senaste ca 2 åren.
Det är styrelsen ansvar att engagera medlemmarna men det har inte lyckats till en tillfredsställande nivå.
Valberedningen har försökt att rekrytera nya krafter till styrelsen men inte heller det har varit framgångsrikt.
Idunn’s styrelse har därför redan till årsmötet 2017 diskuterat om behovet av en avelsförening finns. På årsmötet 2018 har den diskussionen fortsatt och styrelsen har därför föreslagit till årsmötet 2019 att avsluta Idunn. Se punkten J i dagordningen för årsmötet.

Välkommen till
avelsföreningen
Idunn


Idunn bildades 2005

Idunn är tänkt att fungera som en samarbetspartner och ett komplement till SIF Avel. Avelsföreningen ska kunna vara ett stöd för sina medlemmar i avelsfrågor, en träffpunkt för alla avelsintresserade, en möjlighet till vidareutbildning och samarbete inom aveln och blir i övrigt vad medlemmarna vill göra den till. Föreläsningar, studieresor och träning inför avelsbedömningar är en del av vårt program.

IDUNN informerar

Är du intresserad av att ta över ansvaret för Idunns hemsida och facebook?
2018-04-05
Jag har nu skött Idunns hemsida och facebook i åtta år och tycker att det har varit en väldigt kul tid, men nu känns det som att jag vill lämna över ansvaret till någon annan. Tillsvidare sköter Arne Rulander hemsidan.
Är du intresserad av att ta över ansvaret för detta, kontakta mig Christina Rohdin-Alm på mail eller ordförande Arne Rulander på mail.

Föl- och unghästmönstringar 2018
2018-02-10
Det blir en del ändringar detta år, se AvelsNyheter.

Unga avelsvisare
2018-05-06
Fem unga avelsvisare har varit på träning på Island den 3-6 april. De var också inbjudna till Finalen på Mästerligan på Island och den stora Hingstshowen på lördagkvällen. Idunn har då beslutat att betala det extra uppehälle som detta medför. De unga avelsvisare som varit på Island är Marcus Jonsson, Lovisa Enblom, Kelly Eriksson, Johanna Asplund, och Emil Sundström.

Snart är det dags för nästa betäckningssäsong
2018-01-19
Det är mycket att tänka på inför en betäckning! En mycket viktig fråga som inte diskuteras så mycket är risken för inavel. Här kan du läsa några tankar kring inavel frå ett FEIF-seminarium på Island.
Avelsledaren på Island Thorvaldur Kristjánsson gick igenom grunder avseende djuravel och genetiska analyser, han pratade även om riskerna med inavel. Läs mer under AvelsNyheter

Vad behöver man tänka på när man börjar med hästavel?
2018-01-19
Är man intresserad av att föda upp islandshästar behöver man fundera över många olika saker och söka kunskap på olika håll, se fler tips här.

IDUNN ansvarar för föl o unghästmönstring 2018
Se mer information under AvelsNyheter.

Forskningsprojekt
2018-01-19
För ett forskningsprojekt vid SLU söks bedömda hästar med hög eller låg poäng på man och svans. De letar efter genetiska faktorer som påverkar tillväxten av man och svans.Se SIF Avels hemsida http://sifavel.se

Medlem i Idunn
2018-01-19
Du vet väl att Idunn är en rikstäckade förening för SIF-medlemmar som är avelsintresserade. Vill du komma i kontakt med Idunns medlemsansvariga så finns det ett kontaktformulär här.
Är det ett ärende som är av mer brådskande karaktär kan du direklt kontakta medlemsansvarig i Idunn Lise-Lott Olsson-Fäldt, 070-9492514

Rapportering av årets betäckningar
2017-12-28
Sista chansen för hingsthållare att rapportera betäckningar den 31/12!
Läs mer om detta på SIF Avels hemsida.
Enligt Jordbruksverket och EU ska hingsthållare rapportera alla betäckningar senast den 31 december betäckningsåret. Även som stoägare bör du kontrollera att hingshållaren har utfört detta!
Det räcker alltså inte att det finns stoavgift (som oftast är köpt av stoägaren) utan hingsthållaren/hingstägaren måste bekräfta att stoet blev betäckt genom att minst ange stoets ankomstdatum. När alla hingstens betäckningar är ifyllda behöver språngrullan bekräftas och skickas av hingsthållare/hingstägare i Hestur.
Längst upp i hingstkatalogen i Hestur, med blå bokstäver, finns betäckningsstatistik. Där framgår det vilka hingstar har bekräftad språngrulla och för vilka hingstar det återstår att bekräfta och skicka språngrulla.

Idunns avelsvisarpris 2017
2017-11-13
Detta är ett pris som Idunn delar ut för att synliggöra och främja lovande avelsvisare med verksamhet i Sverige för fortsatt uppmuntran att träna och visa hästar. I år fick Alexandra Bjärrenholt priset och motiveringen lyder:
Alexandra är ung och ambitiös. Hon har visat 3 hästar 2017 med medelpoäng 7,77.
Vi vill med Idunn’s Avelvisarpris uppmuntra henne att fortsätta att träna och visa hästar på avelsbedömningar i framtiden.

Preliminära datum för avelsbedömningar 2018
2017-11-12
10-11 maj – Stenholmen
22-23 maj – Margaretehof
24-26 maj – Romme
30 maj - 2 juni – Backome
12-14 juni – Wången
15-16 juni – Mönsterås
18-21 juni – Axevalla
27-29 juni – Margaretehof
3-5 sept – Stenholmen
15-16 sept – Lycksele (exteriör)
 

Priser och utmärkelser vid Höstmötet
2017-11-12
Se Utmärkelser, priser

SM 2018
2017-11-11
Svenska Mästerskapen 2018 kommer att hållas på Romme den 10-15 juli. 

Lifestreaming
2017-11-11
Lifestreaming av avelsmötet vid Höstmötet se SIF Avel på facebook! https://www.facebook.com/search/top/?q=sif%20avel

Ny BLUP
2017-10-04
För er som är intresserade av BLUP så finns det en ny BLUP nu, se mer information under AvelsNyheter.

Områdesnummer i registreringsnumret.
2017-09-15
Från och med årets föl kommer det gå att se vilket område/län fölen är födda i.
Island och Sverige har ganska olika traditioner när det gäller gårds- eller stuterinamn. På Island byter man gårdsnamn när man flyttar till en ny gård, men vi i Sverige har en mycket lång tradition av stuterinamn där man tar ett stuterinamn som sedan följer uppfödare oavsett var man bor. Läs på SIF Avels hemsida informationen som  Heimir Gunnarsson har lagt upp angående områdesnummer.

Världens högst bedömda häst!
Þórálfur frá Prestsbæ, se AvelsNyheter.

Regler om namn på islandshästar
2017-05-31
Så här i fölningstider är det viktigt att påminna om att det finns regler för vad som godkänns när det gäller hästarnas namn. Se SIF Avels hemsida.

Nu har Idunn fått en ny ordförande!
2017-02-23
Vid Idunns Årsmöte den 19/2 valdes Arne Rulander till ny ordförande. Arne är en mycket välkänd profil i avelskretsar och kommer verkligen kunna tillföra Idunn väldigt mycket! Vill du komma i kontakt med Arne så kan du nå honom på
Tel: 070-588 03 72 eller via E-post

SIF avel söker dig som driver islandshästverksamhet med turridning och/eller ridskola.
2017-03-07
I samarbete med Lantbruksuniversitetet på Island pågår nu arbete med att samla in information om verksamhetshästar både på Island och i Sverige. Därför är det av stort värde att vi får hjälp av så många firmor som möjligt som kan bidra med information om deras hästar.
Om du är intresserad, vänligen skicka ett meddelande här på facebook eller maila till avelsledare@sifavel.se

Du som är medlem i Idunn eller funderar över att bli medlem får några frågor här.
1. Vad vill Du få ut av medlemsskåpet i Idunn?
2. Vilka frågor tycker Du att Idunns styrelse skall engagera sig i?
3. Vad kan du som medlem alternativt blivade medlem hjälpa till med?
Kontakta Idunn här.

Sponsorer

lämnar rabatter till Idunn-medlemmar, läs mer här!

Annonser

Vill du ha din banner här? Läs mer under Annonser!