Årsmöten Avelsföreningen Idunn
 

Årsmöte Avelsföreningen Idunn 2016

Årsmöte Avelsföreningen Idunn 2015
2015-01-24

Här kan du läsa protokollet från Årsmötet justerat Årsmötesprotokoll.

Årsmöte Avelsföreningen Idunn 2014

Här kan du läsa protokollet från Årsmötet 2014, sida 1, sida 2 och sida 3.

Motion till  årsmötet 2014-02-08

Föreslår att årsmötet beslutar att Iðunns styrelse arbetar för att Svenska Islandshästförbundet avslutar alla aktiviteter för anslutning av förbundet till Svenska Ridsportförbundet och till Riksidrottsförbundet.
En anslutning till Svenska Ridsportförbundet och/eller till Riksidrottsförbundet har ingenting att erbjuda islandshästen i allmänhet och islandshästaveln i synnerhet!
Anne Marie och Staffan
Nattviolens Islandshästar

Motionen avslogs

Motion till årsmötet 2014-02-08
 
Föreslår att §2 Ändamål i stadgarna kompletteras med följande punkt (bör helst vara stadgarnas första punkt):
"Att på olika sätt främja alla medlemmars möjligheter att bedriva en god islandshästavel i enlighet med gällande avelsmål."
Som exempel på frågor som skulle kunna inbegripas i ovanstående förslag till stadgetext kan nämnas:
* ekonomisk ersättning till medlemmar som betäcker godkända ston med godkända hingstar
* fölpeng
* lobba för ändrade regler i SIF när det gäller godkännande av hingst för betäckning
* lobba hos Jordbruksverket om undantag för islandshästar från kravet på ligghallar
* verka för enhetliga regler för fölmönstringar
* utökad service på hemsidan exempelvis med information om vilka hingstar som betäcker var resp år - se
Joras "Hvor bedækker hingsten" http://www.joras.dk/annoncer/hingst.asp
* och mycket mera
Anne Marie och Staffan
Nattviolens Islandshästar

Motionen  tillstyrktes med ändring se Stadgar.

Årsmöte Avelsföreningen Idunn 2013


Klicka här så kan du läsa protokollet från Årsmötet.

Årsmöte AVELSFÖRENINGEN IDUNN
den 11 februari 2012


Klicka här så kan du läsa protokollet från Årsmötet.

Årsmöte AVELSFÖRENINGEN IDUNN

den 22 januari 2011

 

Plats:  Bärby gård, Alunda

1

Årsmötets öppnande

 

2

Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Karin Magnusson valdes som ordförande och Brita Pantzar valdes som sekreterare.

 

3

Val av två justeringsmän för mötet

Lise-Lott Olsson Fält och Ante Eklund valdes som justeringsmän.

 

4

Val av två rösträknare för mötet

Margareta Eklund och Anne-Jeanette Ljungberg valdes som rösträknare.

 

5

Godkännande av årsmötets utlysande

Godkändes.

 

6

Fastställande av dagordning

Godkändes.

 

7

Röstlängden fastställs

Fastställdes till 17 personer enligt namnlista.

 

8

Styrelsens verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2010

 Karin Läste upp verksamhetsberättelsen. Godkändes.

 

9

Styrelsens årsredovisning 2010

Redovisades.

10

Revisors berättelse över granskning av årsredovisning 2010

Godkändes.

 

11

Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för revisionens omfattning

Godkändes.

 

12

Fastställande av medlemsavgift verksamhetsåret 2012

Höjning av medlemsavgiften med 25 kr innebär: För huvudmedlemsskap blir den nya avgiften:  Senior 555 kr var av Idunn får 150, Junior 295 kr var av Idunn får 90 kr, Familjemedlem 135 kr var av Idunn får 40 kr. Fastställdes.

Vid eventuell ytterligare höjning i samband med SIF:s årsmöte i april, utöver ovanstående, höjer vi med motsvarande belopp. Fastställdes.

 

14

Val av sekreterare, 2 år

Till ny ledamot valdes Brita Pantzar.

 

15

Val av kassör, 2 år

Lise-Lott Olsson Fält omval 2 år.

 

16

Val av en ledamot, 2 år

Till ny ledamot valdes Josefine Denami.

 

17

Val av ytterligare en suppleant, 2 år

Till ny suppleant valdes Jenny Karlsson.

 

18

Val av revisorer 1 år

Gunnar Jaxell revisor, omval. Margareta Eklund, revisor nyval. Lena Fernsund, revisorsuppleant, omval.

 

19

Val av ledamöter i valberedningen varav en sammankallande

Margareta Eklund sammankallande, Eyvindur Mandal-Hreggvidsson, Peter Hegardt.

 

20

Val av ombud till riksårsmötet den 2 april i Stockholm, samt suppleanter till dessa

Vi har rätt att skicka 5 representanter och 5 suppleanter. Årsmötet valde: Karin Magnusson, Brita Pantzar, Lise-Lott Olsson Fält, Josefine Denami och Lars Lindberg. Till suppleanter valdes Margareta Pålsson, Annelie Nylén samt Ante Eklund.

 

21

Motioner och förslag

  • Förslag att förlägga Idunns årsmöte innan mars månads utgång för att följa SIF. Godkänns.
  • Förslag att styrelsemedlemmar och webmaster får sina medlemsavgifter i Idunn och SIF betalda av föreningen som en kompensation för nedlagt arbete. Godkänns.
  • FEIF arrangerar ett utbildningsseminarium för unga talangfulla avelsvisare på Island under våren. Förslag att Idunn bidrar med 1500 kr vardera för 3 deltagare, detta motsvarar kostnaden för uppehälle. SIF kommer att stå för reskostnaden. Motprestationen till Idunn är att avelsvisarna vid något av Idunns evenemang under året rapporterar om vad de har lärt sig. Godkänns.

 

22

Övriga frågor

Planerade aktiviteter för 2011 presenterades, se sista sidan i protokollet.

 

 

Sekreterare för mötet

 

…………………………………

Brita Pantzar

Justeras

……………………………      …………………………..

Ante Eklund                  Lise-Lott Olsson Fält

 

 

 

Planerade aktiviteter 2011


Datum

Aktivitet

29 januari

Avelsseminarium med Thorvaldur Arnason

6 mars

Gårdsbesök på Rolsta

19 eller 26 mars

Temadag Semin/Hingststation (prel. på Stenholmen)

16 april

Hingstfestival på Strömsholm

7-10 juli

Idunnmonter på SM (Sundbyholm)

28 april-1 maj, 20-23 juni eller 1-4 september

Kurs med avelsdomare i samband med någon av avelsbedömningarna på Strömsholm

16 juli

”Köpa häst”-kurs + Saluhästvisning (Prel. på Edeby)

Höst

Avelsvisarkurs

27 augusti

Gårdsbesök

Oktober

Höstmöte med diskussioner och panel med tränare, domare, avelsryttare m fl.

 

(Kursiv stil = preliminärt, datum ej fastställt)

ÅRSMÖTE AVELSFÖRENINGEN IDUNN DEN 6 FEBRUARI 2010

 

1    Årsmötets öppnande


2    Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Karin Magnusson valdes som ordförande, Susanne Sjöström valdes som sekreterare.


3    Val av 2 justeringsmaän för årsmötet
Lars Lindberg och Lennart Pettersson.


4    Val av 2 rösträknare för årsmötet
Justeringsmännen valdes.


5    Godkännande av årsmötets utlysande
Godkändes.


6    Fastställande av dagordning
Godkändes.


7    Styrelsens verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2009
Karin läser upp årsberättelsen. Godkändes.


8    Styrelsens årsredovisning 2009


9    Revisors berättelse över granskning av årsredovisning 2009
Godkändes.


10    Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för revisionens omfattning
Godkändes.


11    Fastställande av medlemsavgift verksamhetsåret 2011
SIF har höjt sin del av avgiften som vi får betala in för huvudmedlemmar med 40 kronor. Vi yrkar på samma höjning för Idunn. Från 490 kronor till 530 kronor. Gäller huvudmedlemsskap senior, bibehållen niva? för familjemedlem. Fastställdes.
Styrelsen föreslår borttag av familjemedlem till stödmedlem. Fastställdes.


12    Fastställande av styrelsens sammansättning kommande verksamhetsår
Dagens sammansättning kvarstår.


13    Val av ordförande, 2 år
Karin Magnusson omval.


14    Val av 1 ledamot, 2 år
Ny ledamot valdes Lars Lindberg.


15    Val av 2 suppleanter
Ante Eklund omval 2 år. Margareta Pålsson omval 1 år.


16    Val av revisorer 1 år
Gunnar Jaxell revisor, nyval. Kersti Brismo Ploetz revisor, omval. Maggan Eklund revisorsuppleant, omval. Lena Fernlund revisorsuppleant, nyval.


17    Val av valberedning, (3 ledamöter), och dess sammankallande, 1 år
Inga Jensen, sammankallande. Maria West. Margareta Eklund.


18    Val av representanter till SIFs årsmöte
Vi har rätt att skicka 4 representanter och 4 suppleanter. Årsmötet valde: Karin Magnusson, Ann-Catrine Larsson, Lars Lindberg
Petra Lindberg, Maggan Pålsson suppleant för Karin Magnusson Birgitta Ibert suppleant för Ann-Catrine Malin Brännlund suppleant för Lars och Petra Lindberg


19    Motioner och förslag som inkommit till årsmötet
SIF bör ta fram ett bokföringsprogram som alla föreningar kan använda Centralt från SIF, introduktionskurs för kassörer. Kurs i föreningsjuridik för styrelseledamöter.
Styrelsen sätter ihop motionerna och lägger ut till medlemmarna att ta del av. Måste vara klara senast 15 februari.
Ta fram en rekommendation till Islandshästhållning, träning, hingsthantering mm. Marcus skriver ihop en motion.


20    Övriga frågor
Lägga ut medlemslistan på hemsidan med lösenord. Styrelsen tar reda på vad som gäller innan något beslut kan tas kring detta.
Hemsidan kommer att göras om framöver för att vi lättare ska kunna administrera den själva utan att behöva ha en webmaster.
SIFs enkät, Karin gick igenom frågorna.
Idunns lager behöver få en ny plats, gällande framför allt plats för Idunns kläder till försäljning samt lite övrigt som flaggor, mätsticka, högtalaranläggning.
Magnus Gislasson tog upp frågan om att sända hingstfestivalen på Internet. Titta på vad det kan kosta. Karin och Ante tittar vidare på detta.


Justeras
..........................................................    ................................................

                   Lars Lindberg                                    Lennart Pettersson